Regulamin

§ 1. DEFINICJE

 1. Usługodawca – Droplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000789369 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8863009117.
 2. Usługobiorca – osoba prawna, osoba fizyczna – niebędąca konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Usługobiorca może korzystać z Usługi wyłącznie w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Usługobiorca nie może korzystać z Usługi w ramach działalności nierejestrowanej w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana). Usługobiorca będący osobą fizyczną może korzystać z usługi jeśli jest ona związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i posiada dla niego charakter zawodowy, co wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Aplikacja, Program – oprogramowanie, umożliwiające wymianę danych pomiędzy systemem Droplo a bazą produktową Dostawcy oraz przekazywaniu ofert produktowych do kanałów sprzedaży.
 4. Dostawca – osoba prawna, osoba fizyczna – niebędąca konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, dostarczająca oferty produktowe do Usługi Droplo.
 5. Usługa, Usługa Droplo – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, który zamierza korzystać z niej w celu prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej, polegająca na odpłatnym udostępnieniu Aplikacji na warunkach zgodnych z niniejszym regulaminem.
 6. Cennik usług – szczegółowy cennik usług świadocznych przez Usługodawcę, dostępny na stronie internetowej www.droplo.com. Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatek VAT.
 7. Pakiet, Pakiet usług – zakres usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, określony w Cenniku usług.
 8. Opłata miesięczna – comiesięczne wynagrodzenie, naliczane zgodnie z dniem rozpoczęcia współpracy z Droplo, uiszczane z góry przez Usługobiorcę za świadczone Usługi wymienione w niniejszym regulaminie i Cenniku usług. Wysokość Opłaty miesięcznej zależna jest od wybranego przez Usługobiorcę Pakietu dostępnego w Cenniku usług.
 9. Panel Administracyjny – aplikacja internetowa dostępna dla Usługobiorcy poprzez przeglądarkę internetową, po uprzednim zalogowaniu się przy użyciu indywidualnej nazwy użytkownika i hasła, umożliwiająca zarządzanie Aplikacją.
 10. Serwis – witryna internetowa www.droplo.com, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługę Droplo.
 11. Regulamin – zbiór warunków i zasad określających zakres korzystania z Usługi przez Usługobiorcę skierowany do Usługobiorców (w tym osób fizycznych niebędących konsumentami ani przedsiębiorcami na prawach konsumenta), udostępniony elektronicznie w Serwisie w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Rozporządzenie GDPR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Usługobiorcy przez Droplo drogą elektroniczną Usług opisanych na stronie internetowej www.droplo.com, jak również określa zakres praw i obowiązków Usługodawcy i Usługobiorcy.
 2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Usługodawca.
 3. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na warunki określone w Regulaminie.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY I ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Usługa udostępniania przez Usługodawcę polega na umożliwieniu korzystania z Aplikacji i zasobów serwerowych na potrzeby wymiany danych pomiędzy systemem Droplo a bazą produktową dostawcy oraz przekazywaniu ofert produktowych do kanałów sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę następuje po wypełnieniu przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie Usługodawcy, akceptacji regulaminu Usługi oraz dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem usług.
 3. Rejestracja jest jednoznaczna ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia, że zamówiona Usługa będzie związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i posiadająca charakter zawodowy.
 4. Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy dodatkowych danych oraz przesłania dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji danych podanych przez Usługobiorca przy składaniu zamówienia.
 5. Aktywacja Usługi następuje z chwilą wniesienia opłaty, jednak w przypadku gdy Usługobiorca nie wniesie opłaty w okresie 7 dni od daty rejestracji, Usługodawca ma prawo przyjąć, że Usługobiorca od Usługi odstąpił. Z tą chwilą Usługodawca może zablokować dostęp do Panelu Administracyjnego, ograniczyć funkcjonalności bądź całkowicie usunąć konto Usługobiorcy oraz wszystkie dane.
 6. Za datę wniesienia opłaty przez Usługobiorcę uznaje się datę wpłynięcia należności na rachunek bankowy Usługodawcy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi wybranym Usługobiorcom bez podania przyczyny. W przypadku odmowy zawarcia umowy Usługobiorca nie zostanie obciążony żadnymi opłatami.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów regulujących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia sprzedaży internetowej, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przepisów Rozporządzenia GDPR.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego bądź jego przedsiębiorstwa.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania oprogramowania oraz serwerów udostępnionych w ramach Usługi.
 6. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień Programu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty Usługobiorcy spowodowane krótkotrwałymi przerwami w działaniu Serwisu, wynikającymi z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania oraz niezbędnych prac konserwacyjnych i uaktualnień Aplikacji.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na działanie Serwisu.
 9. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Panelu Administracyjnego lub niezgodnie z zaleceniami.
 10. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę hasła dostępowego do Panelu Administracyjnego osobom trzecim.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę spowodowane niezależnymi od Usługodawcy i niezawinionymi przez niego zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Usługobiorcy, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu operacyjnego Usługobiorcy wirusami.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Informacji handlowej, treść, kompletność, legalność i aktualność ofert produktowych udostępnianych przez Dostawców ani pozostałych danych dostępnych w ramach Usługi.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług oferowanych w ramach Usługi, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Usługobiorcy do ich sprzedaży.
 14. Usługodawca nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu Serwisu i Aplikacji, spowodowane czynnikami niezależnymi od Usługodawcy, a w szczególności działania siły wyższej, ingerencji osób trzecich, awarii sieci komunikacyjnych, zakłóceń spowodowanych działaniem dostawcy Internetu, jak i również zakłóceń znajdujących się w obszarach ryzyka innych dostawców internetowych.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za proces realizacji zamówienia z wykorzystaniem Aplikacji Droplo. Stroną realizującą zamówienia na rzecz Usługobiorcy jest Dostawca.
 16. Usługodawca w ramach każdego Pakietu może zdefiniować maksymalne parametry graniczne, po przekroczeniu których korzystanie z Aplikacji nie będzie możliwe.

§ 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Usługobiorca korzysta z Usługi poprzez Panel Administracyjny bądź też w inny sposób dopuszczony przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca może korzystać z Usług wyłącznie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością sprzedażową, a Usługodawca nie wyraża zgody na wykorzystywanie zasobów i funkcji dostępnych w Usłudze w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, a zwłaszcza polegającej na świadczeniu usług, z których Usługobiorca korzysta na podstawie Umowy.
 3. Kod źródłowy Aplikacji nie jest publicznie jawny. Usługobiorca nie nabywa prawa oraz dostępu do plików źródłowych Aplikacji Usługodawcy.
 4. Program będący przedmiotem umowy instalowany jest na serwerze udostępnionym przez Usługodawcę. Nie ma możliwości instalacji Programu na serwerze innym niż serwer udostępniony przez Usługodawcę.
 5. W razie wykrycia błędów w działaniu Programu, leżących po stronie Usługodawcy (np. wad kodu źródłowego), Usługodawca zobowiązany jest usunąć powodującą je wadę.
 6. Termin do usunięcia wady uzależniony jest od jej charakteru i stopnia trudności jej usunięcia. Usługodawca zobowiązuje się jednak podjąć stosowne zabiegi w terminie 30 dni od dnia dojścia do wiadomości Usługodawcy zgłoszenia o wykryciu wady.

§ 6. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

 1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługobiorcę w ramach Serwisu jest odpłatne, z wyjątkiem Pakietu START.
 2. Usługobiorca ma prawo do skorzystania z darmowego Pakietu START przez okres nie dłuższy niż 7 dni. Po tym czasie Usługobiorca może nadal korzystać z Usługi pod warunkiem wyboru i opłacenia dowolnego Pakietu z aktualnego Cennika.
 3. Dokonanie pierwszej Opłaty miesięcznej jest równoznaczne z aktywacją Usługi dla Usługobiorcy.
 4. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia korzystania z Usługi określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty.
 5. Rozliczenie za kolejny cykl rozliczeniowy wysyłane jest drogą elektroniczną po upływie 30 dni od daty zaksięgowania pierwszej wpłaty za Usługę.
 6. Dodatkowo Usługobiorca może w dowolnym momencie korzystania z 7 dniowego pakietu START wybrać i opłacić dowolny Pakiet z aktualnego Cennika.
 7. W przypadku, gdy Usługobiorca nie uiści należności w wyznaczonym terminie, Usługodawca ma prawo do ograniczenia dostępu lub zablokowania Usługi włącznie. Zablokowanie dostępu do Usługi jest równoznaczne z zawieszeniem wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 8. Do każdej faktury VAT na zasilenie Salda Usługodawca dolicza podatek VAT obliczony wg obowiązujących stawek.
 9. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej zmiany Pakietu w trakcie korzystania z Usługi.
 10. Zmiana Pakietu na wyższy (droższy) następuję z chwilą złożenia dyspozycji i dokonania płatności za Usługę. Zmiana wymaga dopłaty kwoty, która jest różnicą w cenie pomiędzy ceną aktualnego pakietu i ceną nowego pakietu, rozliczoną proporcjonalnie wg ilości dni pozostałych do końca obecnego okresu rozliczeniowego.
 11. Zmiana pakietu na niższy (tańszy) nastąpi od pierwszego dnia kolejnego cyklu rozliczeniowego następującego po obecnym cyklu rozliczeniowym, w którym Usługobiorca dokonał zmiany. Zmiana możliwa jest pod warunkiem spełnienia parametrów wynikających z Pakietu (ilość produktów, ilość dostawców, ilość kanałów sprzedażowych).
 12. Dodatkowo Usługobiorca może wnioskować o zmianę parametrów Usługi i przygotowanie przez Usługodawcę indywidualnego Pakietu, którego parametry wykraczają poza aktualny Cennik Usługi. Dyspozycja powinna być złożona w formie pisemnej na adres e-mail help@droplo.com. Decyzja o przydzieleniu przez Usługodawcę indywidualnego Pakietu podejmowana jest za każdym razem przez Usługodawcę.
 13. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy przygotowania indywidualnego Pakietu, w szczególności w sytuacji, gdy parametry Pakietu mogą spowodować  obciążenie lub mogą spowodować niestabilne działanie, bądź całkowite zaprzestanie Usługi oferowanej przez Usługodawcę lub też powodujące lub mogące spowodować znaczne pogorszenie jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz innych Usługobiorców Usługodawcy.
 14. Zmiana Pakietu dokonywana jest przez Usługobiorcę poprzez Panel administracyjny Usługi i może być przez niego w dowolnej chwili odwołana.
 15. Opłata miesięczna za korzystanie z Usługi nie obejmuje wszelkich kosztów związanych z zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania, opłat telekomunikacyjnych lub innych kosztów niezbędnych do korzystania z Usługi, które występują po stronie Usługobiorcy.
 16. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT z tytułu opłat za Usługę RedCart, niewymagających podpisu. Oryginały faktur VAT zostaną dostarczone w formie elektronicznej w formacie PDF z zachowaniem standardów europejskiego modelu EDI opisanych w art.1 zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 19.10.2004 roku nr 1994/820/WE.

§ 7. REKLAMACJE

 1. Usługobiorca ma prawo zgłaszać reklamacje co do nienależytego świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do poprawności rozliczenia opłaty za świadczoną przez Usługodawcę usługę, Usługobiorca zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia pobrania opłaty, której dotyczą zastrzeżenia.
 3. Niezgłoszenie reklamacji w terminie podanym w ustępie 2 oznacza akceptację rozliczeń przez Usługobiorcę.
 4. Wszystkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie umowy winny być zgłaszane w formie pisemnej na adres e-mail help@droplo.com lub na adres siedziby Usługodawcy wraz z dokładnym wskazaniem firmy Usługobiorcy, adresu siedziby Usługobiorcy, opisem przedmiotu reklamacji, okoliczności uzasadniających reklamację, proponowanego przez Usługobiorcę sposobu rozstrzygnięcia reklamacji oraz podpisem lub pieczęcią Usługobiorcy.
 5. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu poprawnie uzupełnionego zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Usługodawcy.
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od daty jej wniesienia.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji kwota podlega zwrotowi poprzez zwiększenie wartości Salda Usługobiorcy o uznaną kwotę.
 8. Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieprawidłowym lub brakiem świadczenia Usługi do wysokości Opłaty miesięcznej uiszczanej przez Usługobiorcę według aktualnego Cennika usług.
 10. Rozstrzygnięcie reklamacyjne Usługodawca przekaże Usługobiorcy na adres e-mail przypisany do Konta Usługobiorcy.

§ 8. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Zarówno Usługodawca, jak i Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie. Wypowiedzenie Umowy świadczenia usług złożone przez Usługobiorcę wymaga formy pisemnej poprzez przesłanie wiadomości na pocztę elektroniczną help@droplo.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, rozwiązania umowy i zablokowania dostępu do części administracyjnej sklepu w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
  • Usługobiorca spóźnia się z płatnością za świadczone usługi przez okres dłuższy niż 30 dni,
  • Usługobiorca przekazał Usługodawcy nieprawdziwe lub nieaktualne dane,
  • Usługobiorca korzysta z Usługi  w sposób zabroniony przez prawo, bądź naruszający zasady dobrych obyczajów,
  • Usługobiorca wykorzystuje informacje i rozwiązania dostępne w ramach Usługi w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem,
  • Usługobiorca swoim postępowaniem działa na szkodę Usługodawcy,
  • Usługobiorca dopuści się czynu karalnego w rozumieniu obowiązującego prawa,
  • Usługobiorca prowadzi działania powodujące obciążenie lub mogące spowodować niestabilne działanie, bądź całkowite zaprzestanie usługi oferowanej przez Usługodawcę lub też powodujące lub mogące spowodować znaczne pogorszenie jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz innych Usługobiorców Usługodawcy,
  • Usługobiorca posiada ujemne Saldo dłużej niż 30 dni,
  • Usługobiorca narusza którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu.
 3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia przez Usługodawcę Usługi na rzecz Usługobiorcy. Jednocześnie Usługodawca ma odtąd prawo do usunięcia wszelkich danych Usługobiorcy, w tym usunięcia wszystkich oferty pochodzących od Dostawców, wycofania ofert produktowych ze wszystkich kanałów sprzedażowych oraz do zamknięcia i usunięcia konta Usługi. W takim przypadku Usługobiorca nie ma prawa zażądać od Usługodawcy odszkodowania.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca, który będzie przechowywał dane osobowe Usługobiorcy zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności. Dane Usługobiorcy mogą być archiwizowane do celów dowodowych przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Usługobiorcę podczas zamawiania Usługi odbywa się na podstawie art.6 ust.1.b Rozporządzenia GDPR w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę Usług oraz wystawiania dokumentów finansowych, a także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art.6 ust.1.a Rozporządzenia GDPR na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy w celach marketingowych.
 3. Na podstawie art.6 ust.1.b Rozporządzenia GDPR Usługodawca przetwarza i profiluje dane osobowe Usługobiorcy w zakresie jego obsługi, realizacji zleceń, marketingu i reklamy. Usługodawca na podstawie profilowania nie podejmuje względem Usługobiorcy zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art.22 ust.1 i 4 Rozporządzenia GDPR.
 4. Usługodawca informuje, że podanie danych jest dobrowolne, a każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu w celu zaprzestania dalszego przetwarzania. Usługobiorca ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane podczas rejestracji nie są udostępniane osobom trzecim i stanowią tajemnicę handlową Usługodawcy.
 6. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia GDPR zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Powierzone Usługodawcy dane osobowe Usługobiorcy będą udostępnione jedynie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które zostaną zobowiązane do zachowania tajemnicy w tym zakresie.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Usługobiorcę, o której mowa w art.6 ust.1.a Rozporządzenia GDPR, Usługobiorca ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych Usługobiorcy jest konieczne do zrealizowania Usługi. Niepodanie danych osobowych przez Usługobiorcę skutkuje odmową świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 10. Usługodawca ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące Usługobiorcę  korzystającego z Aplikacji do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Aplikacji. Dane te mogą być publikowane przez Usługodawcę, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań w sposób uniemożliwiający identyfikację Usługobiorcy.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji nazwy firmy, która nie zawiera danych osobowych, grafiki oraz adresu sklepu internetowego Usługobiorcy w Serwisie lub innych stronach internetowych Usługodawcy w formie referencji, jeżeli Usługobiorca uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia. Na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca zobowiązuje się możliwie szybko usunąć dane Usługobiorcy z listy referencyjnej oraz z materiałów marketingowych Usługodawcy.
 12. Wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie informacji z Panelu Administracyjnego, korespondencji z pracownikami Usługodawcy oraz wiadomości z wewnętrznego systemu zgłoszeń jest niedozwolone – poufne i może spowodować odpowiedzialność prawną.
 13. Usługobiorca korzystając za pośrednictwem Aplikacji z integracji z usługami firm zewnętrznych udostępnia im swoje dane osobowe oraz dane osobowe Użytkowników samodzielnie i na własne ryzyko. Usługodawca nie odpowiada za konsekwencje udostępnienia tych danych.
 14. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę stanowi udokumentowane polecenie, o którym mowa w art. 28 ust. 3.a Rozporządzenia GDPR.
 15. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania polityki prywatności publikowanej w Serwisie Usługodawcy.
 16. Usługodawca odpowiada względem Usługobiorcy za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych danych osobowych Usługobiorcy, gdy nie dopełnił obowiązków, które Rozporządzenie GDPR bezpośrednio nakłada na niego do wysokości jednej Opłaty cyklicznej zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę Pakietem Usługi.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Zamawiając Usługę, Usługobiorca oświadcza, że w całości akceptuje niniejszy Regulamin i przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach internetowych Usługodawcy.
 3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zapisania regulaminu oraz jego wydrukowania. Uważa się, że Usługobiorca zaakceptował warunki regulaminu, jeśli nie zgłosił swojego pisemnego sprzeciwu w terminie 14 dni od momentu publikacji zmian warunków regulaminu.
 4. Usługodawca i Usługobiorca deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji Usługi przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.
 5. Ponadto Usługodawca i Usługobiorca ustalają, że w przypadku sporów pomiędzy stronami, sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania wszelkich spraw będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.
Do góry