Regulamin

§ 1. DEFINICJE

 1. Usługodawca – Droplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000789369 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8863009117
 2. Usługobiorca – osoba prawna, osoba fizyczna – niebędąca konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Usługobiorca może korzystać z Usługi wyłącznie w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana). Usługobiorca będący osobą fizyczną może korzystać z usługi jeśli jest ona związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i posiada dla niego charakter zawodowy, co wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Aplikacja, Program – oprogramowanie, umożliwiające wymianę danych pomiędzy systemem Droplo a bazą produktową Dostawcy oraz przekazywaniu ofert produktowych do kanałów sprzedaży.
 4. Usługa, Usługa Droplo – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, który zamierza korzystać z niej w celu prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej, polegająca na odpłatnym udostępnieniu Aplikacji na warunkach zgodnych z niniejszym regulaminem.
 5. Panel Administracyjny – aplikacja internetowa dostępna dla Usługobiorcy poprzez przeglądarkę internetową, po uprzednim zalogowaniu się przy użyciu indywidualnej nazwy użytkownika i hasła, umożliwiająca zarządzanie Aplikacją.
 6. Serwis – witryna internetowa www.droplo.com, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługę Droplo
 7. Regulamin – zbiór warunków i zasad określających zakres korzystania z Usługi przez Usługobiorcę skierowany do Usługobiorców (w tym osób fizycznych niebędących konsumentami ani przedsiębiorcami na prawach konsumenta), udostępniony elektronicznie w Serwisie w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Rozporządzenie GDPR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Usługobiorcy przez Droplo drogą elektroniczną Usług opisanych na stronie internetowej www.droplo.com, jak również określa zakres praw i obowiązków Usługodawcy i Usługobiorcy.
 2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Usługodawca.
 3. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na warunki określone w Regulaminie.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY I ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Usługa udostępniania przez Usługodawcę polega na umożliwieniu korzystania z Aplikacji i zasobów serwerowych na potrzeby wymiany danych pomiędzy systemem Droplo a bazą produktową Usługobiorcy, udostępnianiu oferty produktowej innym kontrahentom oraz przekazywaniu ofert produktowych do kanałów sprzedaży.
 2. W celu założenia konta Usługobiorcy w serwisie Droplo konieczne jest:
  a) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej https://platform.droplo.com/register-supplier/ a w szczególnści wprowadzenie danych rejestrowych związanych z prowadzoną przez Dostawcę działalnością gospodarczą,
  b) zaakceptowanie regulaminu wraz z załącznikami, polityki prywatności oraz pozostałych dokumentów wymaganych przez Droplo,
  c) wprowadzenie prawidłowych danych kontaktowych,
  d) uzupełnienie pozostałych danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Dane wskazane przez Usługodawcę w formularzu rejestracyjnym powinny być tożsame z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotu będącego podmiotem zagranicznym, z odpowiednim rejestrem w kraju rejestracji.
 4. Rejestracja jest jednoznaczna ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia, że zamówiona Usługa będzie związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i posiadająca charakter zawodowy.
 5. Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy przesłania dodatkowych danych oraz przekazania dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji podanych danych przez Usługobiorca przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.
 6. Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy przesłania dodatkowych danych niezbędnych do prawidłowego wyświetlenia w serwisie Droplo informacji o ofercie produktowej lub o Usługodawcy.
 7. Aktywacja Usługi nastąpi z chwilą pozytywnej weryfikacji Usługobiorcy. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji konta Usługobiorcy w serwisie Droplo, Usługodawca może zablokować dostęp do Panelu Administracyjnego, ograniczyć funkcjonalności bądź całkowicie usunąć konto Usługobiorcy oraz wszystkie dane.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi wybranym Usługobiorcom bez podania przyczyny.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów regulujących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia sprzedaży internetowej, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przepisów Rozporządzenia GDPR.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego bądź jego przedsiębiorstwa.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania oprogramowania oraz serwerów udostępnionych w ramach Usługi.
 6. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień Programu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty Usługobiorcy spowodowane krótkotrwałymi przerwami w działaniu Serwisu, wynikającymi z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania oraz niezbędnych prac konserwacyjnych i uaktualnień Aplikacji.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na działanie Serwisu.
 9. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Panelu Administracyjnego niezgodnie z zaleceniami.
 10. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę hasła dostępowego do Panelu Administracyjnego osobom trzecim.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę spowodowane niezależnymi od Usługodawcy i niezawinionymi przez niego zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Usługobiorcy, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu operacyjnego Usługobiorcy wirusami.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Informacji handlowej, treść, kompletność, legalność i aktualność ofert produktowych udostępnianych przez Usługobiorcę ani pozostałych danych dostępnych w ramach Usługi.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług oferowanych w ramach Usługi, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Usługobiorcy do ich sprzedaży.
 14. Usługodawca nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu Serwisu i Aplikacji, spowodowane czynnikami niezależnymi od Usługodawcy, a w szczególności działania siły wyższej, ingerencji osób trzecich, awarii sieci komunikacyjnych, zakłóceń spowodowanych działaniem dostawcy Internetu, jak i również zakłóceń znajdujących się w obszarach ryzyka innych dostawców internetowych.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za proces realizacji zamówienia z wykorzystaniem Aplikacji Droplo. Stroną realizującą zamówienia na rzecz Usługobiorcy jest Dostawca.
 16. Usługodawca w ramach Usługi może zdefiniować maksymalne parametry graniczne, po przekroczeniu których korzystanie z Aplikacji nie będzie możliwe.
 17. Usługodawca nie jest stroną transakcji dokonywanych w obrębie Serwisu, dlatego Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów, jak również następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne produktów. Ponadto Usługodawca nie udziela gwarancji oraz nie gwarantuje jakości, bezpieczeństwa i legalności produktów.
 19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za proces realizacji zamówienia i dostawę towaru do odbiorcy końcowego.

§ 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Usługobiorca korzysta z Usługi poprzez Panel Administracyjny bądź też w inny sposób dopuszczony przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca może korzystać z Usług wyłącznie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością sprzedażową, a Usługodawca nie wyraża zgody na wykorzystywanie zasobów i funkcji dostępnych w Usłudze w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, a zwłaszcza polegającej na świadczeniu usług, z których Usługobiorca korzysta na podstawie Umowy.
 3. Kod źródłowy Aplikacji nie jest publicznie jawny. Usługobiorca nie nabywa prawa oraz dostępu do plików źródłowych Aplikacji Usługodawcy.
 4. Program będący przedmiotem umowy instalowany jest na serwerze udostępnionym przez Usługodawcę. Nie ma możliwości instalacji Programu na serwerze innym niż serwer udostępniony przez Usługodawcę.
 5. W razie wykrycia błędów w działaniu Programu, leżących po stronie Usługodawcy (np. wad kodu źródłowego), Usługodawca zobowiązany jest usunąć powodującą je wadę.
 6. Termin do usunięcia wady uzależniony jest od jej charakteru i stopnia trudności jej usunięcia. Usługodawca zobowiązuje się jednak podjąć stosowne zabiegi w terminie 30 dni od dnia dojścia do wiadomości Usługodawcy zgłoszenia o wykryciu wady.
 7. Usługobiorca wyraża zgodę na prezentację w Serwisie Droplo informacji dotyczących oferty produktowej Usługobiorcy, w tym zdjęć, opisów, cen, stanów magazynowych oraz pozostałych danych udostępnionych Usługodawcy w ramach Usługi niezależnie od sposobu przekazania danych (XML, API lub inne).
 8. Usługobiorca zobowiązuje się do przekazania Droplo oferty produktowej w cenach hurtowych. Oczekiwana różnica pomiędzy ceną detaliczną a ceną hurtową produktów udostępnionych przez Dostawcę powinna wynosić przynajmniej 20%.
 9. Usługobiorca zobowiązuje się do dbania o aktualność oferty oraz rzetelność informacji prezentowanych w Droplo.
 10. Usługobiorca zobowiązuje się do stałego aktualizowania oferty produktowej, w szczególności w zakresie cen i stanów magazynowych, nie rzadziej niż raz na 24 godziny.
 11. Usługobiorca wyraża zgodę na prezentację w Serwisie Droplo znaku towarowego identyfikującego Usługobiorcę.
 12. Usługobiorca wyraża zgodę na prezentację w Serwisie Droplo w formie wizytówki informacji na temat Usługobiorcy.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wzbogacania ofert produktowych o dodatkowe parametry produktów. Wzbogacanie następuje w oparciu o zweryfikowane źródła informacji, w szczególności EAN lub katalogi udostępnione przez producentów produktów.
 14. Warunkiem korzystania z Usługi Droplo jest przekazanie zgody na korzystanie ze zdjęć produktów, opisów oraz pozostałych informacji identyfikujących produkt. Udzielenie licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej dla Usługodawcy oraz innych Usługobiorców następuje w momencie dodania przez Usługobiorcę lub Usługodawcę oferty produktowej, a następnie jej akceptacji przez Usługobiorcę i obejmuje wszystkie znane na dzień wgrania pola eksploatacji.

§ 6. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

 1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu jest bezpłatne.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków świadczenia Usługi w dowolnym czasie. Uważa się, że Usługobiorca zaakceptował warunki regulaminu, jeśli nie zgłosił swojego pisemnego sprzeciwu w terminie 14 dni od momentu publikacji zmian warunków regulaminu.

§ 7. REKLAMACJE

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a w razie potrzeby udzielenia Usługobiorcy wsparcia w rozwiązywaniu problemów technicznych.
 2. Usługobiorca ma prawo zgłaszać reklamacje co do nienależytego świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 3. Wszystkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie umowy winny być zgłaszane w formie pisemnej na adres e-mail help@droplo.com lub na adres siedziby Usługodawcy wraz z dokładnym wskazaniem firmy Usługobiorcy, adresu siedziby Usługobiorcy, opisem przedmiotu reklamacji, okoliczności uzasadniających reklamację, proponowanego przez Usługobiorcę sposobu rozstrzygnięcia reklamacji oraz podpisem lub pieczęcią Usługobiorcy.
 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu poprawnie uzupełnionego zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Usługodawcy.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od daty jej wniesienia.
 6. Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 7. Rozstrzygnięcie reklamacyjne Usługodawca przekaże Usługobiorcy na adres e-mail przypisany do Konta Usługobiorcy.

§ 8. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Zarówno Usługodawca, jak i Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie. Wypowiedzenie Umowy świadczenia usług złożone przez Usługobiorcę wymaga formy pisemnej poprzez przesłanie wiadomości na pocztę elektroniczną help@droplo.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, rozwiązania umowy i zablokowania dostępu do części administracyjnej sklepu w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
  • Usługobiorca przekazał Usługodawcy nieprawdziwe lub nieaktualne dane,
  • Usługobiorca korzysta z Usługi w sposób zabroniony przez prawo, bądź naruszające zasady dobrych obyczajów,
  • Usługobiorca wykorzystuje informacje i rozwiązania dostępne w ramach Usługi w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem,
  • Usługobiorca swoim postępowaniem działa na szkodę Usługodawcy,
  • Usługobiorca wprowadził do oferty produkty niedozwolone lub podrobione,
  • Usługobiorca nie aktualizuje na bieżąco oferty produktowej w Droplo,
  • Usługobiorca dopuści się czynu karalnego w rozumieniu obowiązującego prawa,
  • Usługobiorca prowadzi działania powodujące obciążenie lub mogące spowodować niestabilne działanie, bądź całkowite zaprzestanie usługi oferowanej przez Usługodawcę lub też powodujące lub mogące spowodować znaczne pogorszenie jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz innych Usługobiorców Usługodawcy,
  • Usługobiorca posiada ujemne Saldo dłużej niż 30 dni,
  • Usługobiorca narusza którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu.
 3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że z chwilą wypowiedzenia umowy jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia przez Usługodawcę Usługi na rzecz Usługobiorcy. Jednocześnie Usługodawca ma odtąd prawo do usunięcia wszelkich danych Usługobiorcy, w tym usunięcia wszystkich ofert, kontrahentów oraz pozostałych danych dostępnych w ramach Usługi, a także do zamknięcia i usunięcia konta Usługi. W takim przypadku Usługobiorca nie ma prawa zażądać od Usługodawcy odszkodowania.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca, który będzie przechowywał dane osobowe Usługobiorcy zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności. Dane Usługobiorcy mogą być archiwizowane do celów dowodowych przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Usługobiorcę podczas zamawiania Usługi odbywa się na podstawie art.6 ust.1.b Rozporządzenia GDPR w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę Usług oraz wystawiania dokumentów finansowych, a także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art.6 ust.1.a Rozporządzenia GDPR na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy w celach marketingowych.
 3. Na podstawie art.6 ust.1.b Rozporządzenia GDPR Usługodawca przetwarza i profiluje dane osobowe Usługobiorcy w zakresie jego obsługi, realizacji zleceń, marketingu i reklamy. Usługodawca na podstawie profilowania nie podejmuje względem Usługobiorcy zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art.22 ust.1 i 4 Rozporządzenia GDPR.
 4. Usługodawca informuje, że podanie danych jest dobrowolne, a każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu w celu zaprzestania dalszego przetwarzania. Usługobiorca ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane podczas rejestracji nie są udostępniane osobom trzecim i stanowią tajemnicę handlową Usługodawcy.
 6. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia GDPR zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Powierzone Usługodawcy dane osobowe Usługobiorcy będą udostępnione jedynie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które zostaną zobowiązane do zachowania tajemnicy w tym zakresie.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Usługobiorcę, o której mowa w art.6 ust.1.a Rozporządzenia GDPR, Usługobiorca ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych Usługobiorcy jest konieczne do zrealizowania Usługi. Niepodanie danych osobowych przez Usługobiorcę skutkuje odmową świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 10. Usługodawca ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące Usługobiorcę korzystającego z Aplikacji do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Aplikacji. Dane te mogą być publikowane przez Usługodawcę, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań w sposób uniemożliwiający identyfikację Usługobiorcy.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji nazwy firmy, która nie zawiera danych osobowych, grafiki oraz adresu sklepu internetowego Usługobiorcy w Serwisie lub innych stronach internetowych Usługodawcy w formie referencji, jeżeli Usługobiorca uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia. Na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca zobowiązuje się możliwie szybko usunąć dane Usługobiorcy z listy referencyjnej oraz z materiałów marketingowych Usługodawcy.
 12. Wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie informacja z Panelu Administracyjnego, korespondencji z pracownikami Usługodawcy oraz wiadomości z wewnętrznego systemu zgłoszeń jest niedozwolone – poufne i może spowodować odpowiedzialność prawną.
 13. Usługobiorca korzystając za pośrednictwem Aplikacji z integracji z usługami firm zewnętrznych udostępnia im swoje dane osobowe oraz dane osobowe Użytkowników samodzielnie i na własne ryzyko. Usługodawca nie odpowiada za konsekwencje udostępnienia tych danych.
 14. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę stanowi udokumentowane polecenie, o którym mowa w art. 28 ust. 3.a Rozporządzenia GDPR.
 15. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania polityki prywatności publikowanej w Serwisie Usługodawcy.
 16. Usługodawca odpowiada względem Usługobiorcą za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych danych osobowych Usługobiorcy, gdy nie dopełnił obowiązków, które Rozporządzenie GDPR bezpośrednio nakłada na niego do wysokości jednej Opłaty cyklicznej zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę Pakietem Usługi.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Zamawiając Usługę, Usługobiorca oświadcza, że w całości akceptuje niniejszy Regulamin i przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach internetowych Usługodawcy.
 3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zapisania regulaminu oraz jego wydrukowania. Uważa się, że Usługobiorca zaakceptował warunki regulaminu, jeśli nie zgłosił swojego pisemnego sprzeciwu w terminie 14 dni od momentu publikacji zmian warunków regulaminu.
 4. Usługodawca i Usługobiorca deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji Usługi przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.
 5. Ponadto Usługodawca i Usługobiorca ustalają, że w przypadku sporów pomiędzy stronami, sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania wszelkich spraw będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.
Do góry