Ogólny Regulamin Droplo

REGULAMIN PLATFORMY DROPLO

Z dnia 24.01.2024r.

§ 1 Definicje

 1. Abonament – comiesięczne wynagrodzenie należne Spółce, naliczane zgodnie z wybranym przez Użytkownika wariantem abonamentu, uiszczane z góry przez Użytkownika za świadczone Usługi poprzez Platformę Droplo. Wysokość Opłaty miesięcznej zależna jest od wybranego przez Użytkownika Pakietu dostępnego w Cenniku na stronie www.droplo.com.
 2. Adresat – podmiot wskazany przez Kupca jako właściwy do odebrania przesyłki z Towarem.
 3. Akt o Usługach Cyfrowych lub AUC – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).
 4. Dostawca – Użytkownicy będący Hurtownią, Producentem, Dystrybutorem lub Kupcem podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty poprzez Platformę Droplo.
 5. Dropshipping – usługa świadczona przez Dostawcę na polecenie Kupca polegająca na dostarczeniu zamówionego przez Kupca Towaru bezpośrednio Konsumentowi.
 6. Dystrybutor – Użytkownik Platformy Droplo, który oferuje swoje produkty do sprzedaży poprzez udostępnienie ich w ramach ofert handlowych na platformie.
 7. Hurtownia – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego Towarem, zarejestrowany na Platformie Droplo jako Dostawca.
 8. Kanał Sprzedaży –  jest to kanał dystrybucji Towarów przez Kupca poprzez sprzedaż bezpośrednią i pośrednią m.in. poprzez sklepy internetowe, marketplace itp.
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która jest Adresatem przesyłki Towaru dostarczonej w ramach Dropshipping’u.
 10. Konto lub Konto Użytkownika  – panel użytkownika będącego Dostawcą lub Kupcem.
 11. Nielegalne treści – oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.
 12. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Dostawcę, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych na Platformie Droplo.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy Droplo.
 14. Panel Dostawcy – panel Użytkownika będącego Dostawcą na Platformie Droplo umożliwiający prezentowanie Ofert i Towarów Dostawcy i świadczenie usług na rzecz Kupców.
 15. Panel Kupca – panel Użytkownika będącego Kupcem umożliwiający zapoznanie się z Ofertą Dostawcy i składanie Zamówień.
 16. Platforma Droplo lub Platforma– serwis internetowy dostępny pod adresem www.droplo.com umożliwiający składanie zamówień u Dostawcy, poszukiwanie nowych Dostawców, Kupców i Towarów.
 17. Producent – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą produkujący Towary w celu ich sprzedaży, zarejestrowany na Platformie Droplo jako Dostawca.
 18. Rabat Indywidualny – jednorazowa lub stała obniżka ceny Towaru przez Dostawcę na rzecz Kupca wybranego przez Dostawcę.
 19. Rejestracja – procedura zakładania panelu Użytkownika na Platformie Droplo.
 20. Rozporządzenie lub RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 21. Spółka – DROPLO Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789369, NIP 8863009117, REGON 383546529 prowadząca Platformę Droplo.
 22. Kupiec – Użytkownik zarejestrowany na Platformie Droplo, zarówno prowadzący działalność gospodarczą jak i prowadzący działalność nierejestrową (nieewidencjonowaną) podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary u Dostawcy.
 23. Transakcje – procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą Internetowym a Dostawcą.
 24. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta za pośrednictwem i z wykorzystaniem Platformy Droplo pomiędzy Dostawcą a Kupcem.
 25. Użytkownik – Hurtownia, Producent, Dystrybutor lub Kupiec będący osobą prawną, osobą fizyczną – niebędącą konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową lub też w ramach działalności nierejestrowanej w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana). Użytkownik może korzystać z usługi wyłącznie jeśli jest ona związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i posiada dla niego charakter zawodowy, co wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 26. Zamówienie – umowa sprzedaży lub/i dostawy Towaru zawarta między Użytkownikami obejmujące Towary oferowane przez Dostawcę w Katalogu Dostawcy na Platformie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
  a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem Platformy Droplo umieszczonej na stronie internetowej www.droplo.com,
  b. prawa i obowiązki Spółki oraz Użytkowników,
  c. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę,
  d. warunki i zasady korzystania z Platformy,
  e. warunki i sposoby dokonywania Transakcji, w tym składania Zamówień,
  f. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  g. informacje dotyczące towarów zakazanych i Nielegalnych treści,
  h. zakres korzystania z praw własności intelektualnej.
 2. Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
 3. Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy przed zawarciem Umowy drogą elektroniczną w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Z momentem akceptacji Regulaminu i założenia Konta dochodzi między Spółką a Użytkownikiem do zawarcia Umowy świadczenia usług.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 6. Integralną częścią umowy są również Załączniki tj. Polityka Prywatności (Załącznik nr 3) czy Cennik (dostępny na stronie internetowej www.droplo.com) oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. W niektórych przypadkach, opisanych w Regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest również do przestrzegania Regulaminu Ogólnych Warunków Handlowych.

§ 3 Rejestracja

 1. Rejestracja w Platformie jest dobrowolna.  
 2. Po rejestracji Kupca następuje bezpłatny okres próbny wynoszący 7 dni kalendarzowych. Po zakończeniu okresu próbnego Kupiec jest uprawniony do wyboru jednego z wariantów odpłatnego Abonamentu, zgodnie z Cennikiem.
 3. Dostawca po rejestracji wybiera pakiet bezpłatny lub odpłatny w ramach Abonamentu, zgodnie z Cennikiem.  
 4. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Platformy Droplo po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.droplo.com, akceptacji Regulaminu.
 5. Rejestracja skutkuje stworzeniem Konta Użytkownika na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
 6. Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika jest prawidłowe ukończenie procesu bezpłatnej rejestracji, w trakcie którego przyszły Użytkownik podaje dane osobowe wymagane w procesie rejestracji Konta (imię, nazwisko, login, adres e-mail) oraz akceptuje treść Regulaminu, Polityki prywatności (Załącznik nr 3) oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 2), które stanowią integralną część Regulaminu. W zależności od zakresu używanych funkcjonalności niezbędne może okazać się podanie nazwy firmy, numeru NIP numeru  telefonu oraz adresu.
 7. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
  a. zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i ją akceptuje, a także zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu,
  b. zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych i informacji zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym,  
  c. rozumie i akceptuje, że może korzystać z usług świadczonych przez Spółkę wyłącznie jeśli są one związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą Użytkownika i posiadają dla niego charakter zawodowy,
  d. rozumie, że ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie wprowadzone na swoim Koncie dane i informacje oraz wszelkie działania, których dokonuje za pośrednictwem Portalu. 
 8. Z chwilą prawidłowego ukończeniu procesu rejestracji następuje utworzenie Konta Użytkownika, a Spółka rozpoczyna świadczenie usług na rzecz Użytkownika.
 9. Usługa świadczona przez Spółkę polega na umożliwieniu poprzez Platformę Droplo wymiany danych pomiędzy Użytkownikami. Dzięki Platformie Droplo, Dostawcy w Katalogu Dostawcy mogą prezentować swoją bazę produktową, a Kupcy mogą nawiązywać kontakty biznesowe z Dostawcami.
 10. Użytkownikami Platformy Droplo mogą być:
  a. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą (Dostawcy oraz Kupcy);
  b. Podmioty prowadzące działalność nierejestrowaną (wyłącznie Kupcy).
 11. Użytkownik Platformy Droplo przy Rejestracji wybiera czy rejestruje się jako Kupiec czy jako Dostawca.  
 12. Użytkownik może być zarejestrowany zarówno jako Kupiec jak i Dostawca, jednakże w tym przypadku istnieje konieczność założenia dwóch odrębnych kont Użytkownika na Platformie Droplo.
 13. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego. Rejestracja następuje poprzez podanie wyszczególnionych w formularzu danych.  
 14. Dostawca rejestrując konto Użytkownika zobowiązany jest do podania adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy firmy. Dostawca przy rejestracji konta Użytkownika jest uprawniony w zakładce „Ustawienia sprzedaży” wprowadzić pożądane ustawienia w zakresie głównej waluty konfigurowania oferty produktowej realizacji usługi dropshippingu, domyślnego czasu przygotowania zamówienia,  polityki zwrotów, szczegółowych warunków i kosztów wysyłki produktów, korzystania z Ogólnych Warunków Handlowych Droplo lub dodania własnych warunków handlowych, konfiguracji płatności, obsługi kontrahentów w tym kontrahentów indywidualnych.
 15. Dostawca nie może korzystać z Platformy Droplo w przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej lub wykreślenia Dostawcy z właściwego rejestru przedsiębiorców.
 16. Jeżeli Dostawca w ustawieniach swojego konta nie dodał własnych postanowień w zakresie warunków handlowych domniemuje się, że w stosunkach z kontrahentami zastosowanie będzie miał Regulamin Ogólnych Warunków Handlowych.
 17. Kupiec przy rejestracji konta Użytkownika zobowiązany jest do wskazania czy prowadzi działalność gospodarczą, czy posiada sklep internetowy oraz czy dokonuje już sprzedaży on-line.  
 18. Podmioty o których mowa w ust 10 pkt a celem weryfikacji prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać zobowiązani przez Spółkę do przesyłania za pośrednictwem Platformy kopii dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej. W imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym, czynności, o których mowa powyżej, dokonać może osoba, która posiada stosowne umocowanie.
 19. Spółka zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, mające siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski. W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sporządzone są w języku obcym innym niż polski lub język angielski – także tłumaczeń na język polski lub angielski. Informacja o formie, zakresie i ilości niezbędnych dodatkowych dokumentów zostanie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem e-mail lub wiadomości przesłanej przez Platformę Droplo.
 20. Aktywacja Usługi w ramach Abonamentu świadczonej przez Spółkę następuje z chwilą wniesienia opłaty, jednak w przypadku gdy Użytkownik nie wniesie opłaty w okresie 7 dni od daty rejestracji Spółka uznaje się, że Użytkownik od Usługi odstąpił. Z tą chwilą Spółka może zablokować dostęp do Panelu Użytkownika, ograniczyć funkcjonalności bądź całkowicie usunąć konto Użytkownika oraz wszystkie dane.
 21. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi wybranym Użytkownikom w przypadku ponownej próby rejestracji konta Użytkownika któremu Spółka rozwiązała Umowę na mocy § 8 ust 4 Regulaminu. W przypadku odmowy zawarcia umowy Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami.
 22. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez podanie loginu i hasła.  
 23. Transakcje między Użytkownikami są zawierane w obrocie dwustronnie profesjonalnym wobec czego do tej Transakcji nie stosuje się przepisów dotyczących praw konsumenta.

§ 4 Panel Dostawcy

 1. Dostawca dokonując Rejestracji lub na późniejszym etapie użytkowania Platformy Droplo ma możliwość wybrania sposobu i formy prezentowanych Towarów oraz Kupców z którymi chce nawiązać współpracę.
 2. W szczególności Dostawca określa:
  a. dopuszczalność świadczenia usługi dropshippingu,
  b. dopuszczalność i warunki dokonywania zwrotów Towaru,
  c. koszty i dopuszczalne metody dostawy Towaru,
  d. rynek zbytu (Europa lub Polska),
  e. ustawienia Kontrahentów,
  f. główną walutę konfigurowania oferty produktowej,
  g. formy płatności,
  h. czy korzysta z własnych czy ze Ogólnych Warunków Handlowych Droplo.
 3. W ramach Panelu Dostawcy Dostawca określając warunki Oferty może:
  a. Określić cenę Towaru oraz wskazać stawkę VAT dla Towaru zgodną z obowiązującymi przepisami;
  b. Wprowadzić Rabaty Indywidualne dla wybranych Kupców;
  c. Uzależnić cenę za jedną sztukę Towaru od ilości sztuk Towaru nabywanego przez Kupca w ramach jednej transakcji.
 4. Dostawca może zastrzec  sobie prawo do:
  a. Zmiany cen oraz ilości Towarów w Ofercie w ciągu dnia;
  b. Wycofania poszczególnych Towarów z Oferty;
  c. Wprowadzenia nowych Towarów do Oferty;
  d. Przeprowadzenia, zmian i odwoływania akcji promocyjnych;
  e. Przyznania lub zmiany Rabatów Indywidualnych według własnego uznania.
 5. Dostawca przyznaje Rabat Indywidualny poprzez Panel Dostawcy w na liście kontrahentów. Dostawca nie ma obowiązku oddzielnego informowania o przyznaniu, anulowaniu lub zmianie wysokości Rabatu Indywidualnego.  
 6. Dostawca jest wyłącznie odpowiedzialny wobec Kupca za wszelkie roszczenia powstałe z powodu podania lub zastosowania błędnej stawki VAT.
 7. Spółka nie weryfikuje poprawności wskazanej przez Dostawcę stawki VAT.
 8. Zakazane jest udostępnienie konta Dostawcy na Platformie Droplo podmiotom trzecim.

§ 5 Panel Kupca

 1. Kupiec na swoim Panelu wybiera Dostawcę, a następnie aktywuje ofertę Dostawcy uzupełniając zgody i dane wymagane do nawiązania współpracy takie jak dane firmy, działalności gospodarczej lub osoby fizycznej.
 2. Dostawca może zastrzec chęć współpracy wyłącznie z Kupcami prowadzącymi działalność gospodarzą. Kupiec prowadzący działalność nierejestrowaną przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że nie będzie mógł nawiązać współpracy ze wszystkimi Dostawcami za pomocą Platformy Droplo.
 3. Warunkiem nawiązania współpracy z wybranym Dostawcą jest zaakceptowanie jego warunków handlowych. Jeżeli Dostawca nie określił własnych warunków handlowych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnych Warunków Handlowych.
 4. Kupiec na panelu Kupca ma możliwość integracji Kanału Sprzedaży z zewnętrznymi platformami e-commerce na warunkach określonych przez dostawców tych zewnętrznych platform.  

§ 6 Obowiązki, prawa i oświadczenia Spółki

 1. Na warunkach określonych w regulaminie Spółka zobowiązuje się do świadczenia Usług określonych w Regulaminie na rzecz Użytkownika przy zachowaniu należytej staranności.
 2. Spółka ma prawo:
  a. udoskonalania Platformy w tym do jego upraszczania, rozszerzania, modyfikowania, a także zmiany jej funkcjonalności, w szczególności w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów prawa,
  b. prowadzić testy nowych usług, procesów lub funkcjonalności na Platformie Droplo lub testy dotyczące zmian obecnych usług, procesów lub funkcjonalności na Platformie Droplo. Testy mogą mieć wpływ na korzystanie z Platformy Droplo przez Użytkowników, w tym na sposób wyświetlania Ofert w wynikach wyszukiwania. Testy mogą być prowadzone wyłącznie przez czas i w zakresie niezbędnym i proporcjonalnym do osiągnięcia celu testu. Spółka prowadzi testy wyłącznie w celu rozwoju Platformy Droplo, dostosowywania się do zmian rynkowych, dostosowania się do zmian w przepisach prawa lub ulepszania świadczonych usług,
  c. udostępniania aktualizacji i nowych wersji Platformy, z zastrzeżeniem, że aktualizacja może być konieczna w celu dalszego sprawnego i bezpiecznego korzystania z Platformy,
  d. przerwy w udostępnianiu i synchronizowaniu Platformy na czas niezbędny do prawidłowej realizacji czynności administracyjnych związanych z należytym zabezpieczaniem, archiwizacją i ochroną danych i baz zgromadzonych w Platformie lub związanych z jej aktualizacją lub infrastruktury technicznej wykorzystywanej do jej obsługi,
  e. usunięcia Oferty lub treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami,
  f. podjęcia niezwłocznych działań celem usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Nielegalnych Treści, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość,
  g. czasowego zablokowania lub zawieszenia dostępu do Konta Użytkownika, jeżeli będzie to uzasadnione okolicznościami przewidzianymi w Regulaminie, wyjaśnieniem wątpliwości związanych z prowadzeniem Konta przez Użytkownika, zgodnie z obowiązkami Spółki wynikającymi z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  h. usunięcia Konta Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie,
  i. do zarządzania Platformą i jej procesami oraz zmiany Platformy według własnego uznania,
  j. zmiany regulaminu na warunkach określonych w § 19.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. niezawinione przez siebie ingerencje w Konto Użytkownika, w szczególności na skutek siły wyższej, ataki hackerskie lub wejścia w posiadanie danych do logowania przez osoby nieuprawnione niezwiązane ze Spółką,
  b. za problemy techniczne bądź́ ograniczenia techniczne łącz telekomunikacyjnych lub w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Usług,
  c. zakłócenie pracy łączy i oprogramowania witryn/portalu platform internetowych zintegrowanych z Platformą Droplo, powstałe z przyczyn niezależnych od Spółki, mogących wpłynąć na świadczenie usług,
  d. utracone korzyści związane z korzystaniem z usług Spółki i szkody doznane przez Użytkowników pośrednio w związku z nimi, takie jak utrata potencjalnych (zakładanych) zysków lub straty bądź obciążenia wynikające z odmowy świadczenia lub zawieszenia jakichkolwiek usług jeżeli przerwanie/ zawieszenie lub odmowa świadczenia następuje zgodnie z warunkami Regulaminu,
  e. treści zawarte w sieci Internet w Ofertach Użytkowników, w szczególności za zawartość stron internetowych oraz zawartość ofert handlowych Użytkowników.
 4. Spółka nie gwarantuje że:
  a. Platforma będzie spełniała oczekiwania i wymagania Użytkownika,
  b. dostęp do Platformy będzie zapewniony nieprzerwanie, szybko i bez jakichkolwiek zakłóceń czy błędów,
  c. dojdzie do zawarcia Transakcji z jakimkolwiek innym Użytkownikiem Platformy Droplo,
  d. Użytkownik osiągnie jakiekolwiek wymierne zyski w wyniku użytkowania Platformy.
 5. Spółka wyznacza pod adresem e-mail auc@droplo.com punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację z Użytkownikami oraz organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych. Spółka zapewnia obsługę punktu kontaktowego w języku polskim i angielskim.
 6. Spółka niniejszym informuje Użytkowników będących osobami fizycznymi że:
  a. Dostawcy oferujący Towary, usługi lub treści cyfrowe na Platformie Droplo są przedsiębiorcami,
  b. Umowy zawierane za pomocą Platformy Droplo są zawierane wyłącznie między Użytkownikami, Spółka nie jest stroną tych umów. W związku z powyższym wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu zawartych Transakcji powinny być rozstrzygane między Użytkownikami.

§ 7  Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Platformy Droplo, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Spółki lub innych Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do:
  a. korzystania z Platformy w sposób zgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami, prawem powszechnie obowiązującym, obejmującym między innymi poszanowanie praw osób trzecich takich jak dobra osobiste czy prawo własności intelektualnej, przepisy regulujące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia sprzedaży internetowej, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przepisów RODO,
  b. nie publikowania lub rozpowszechniania za pomocą Platformy Nielegalnych Treści,
  c. podania prawdziwych, prawidłowych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych osobowych, a jeżeli będzie miało to zastosowanie również numer rachunku bankowego, numeru NIP, adresu, numeru telefonu oraz nazwy firmy,
  d. przestrzegania praw własności intelektualnej Platformy oraz innych Użytkowników,
  e. niedokonywania jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Platformy,
  f. zabezpieczenia hasła i loginu do Platformy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 3. Użytkownik oświadcza, iż w momencie rejestracji w Platformie podał prawdziwe informacje i zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Spółkę o wszelkich zmianach danych osobowych, danych rejestracyjnych, włączając ale nie ograniczając się do adresu e-mail oraz aktualnego numeru rachunku bankowego. O zmianach można informować Dostawcę drogą e-mailową help@droplo.com Do momentu poinformowania o nowym adresie wszelkie oświadczenia wysłane na dotychczasowy adres uznaje się za prawidłowo doręczone.
 4. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji ma prawo:
  a. uzyskać dostęp do Usług,
  b. korzystać z funkcjonalności przewidzianych w Platformie zgodnie z wybranym wariantem bezpłatnym lub płatnym w ramach Abonamentu,
  c. komunikować się z innymi Użytkownikami za pomocą Platformy w tym dokonywać z nimi Transakcji na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz, jeżeli ma zastosowane, w Ogólnych Warunkach Handlowych.

§ 8 Okres zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Kupiec może w każdym czasie rozwiązać Umowę poprzez wejście w zakładkę Ustawienia „Usuń konto”.
 3. Dostawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę poprzez przesłanie wypowiedzenia umowy na adres: help@droplo.com.
 4. Spółka może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:
  a. naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub/oraz przepisów prawa,
  b. podejmowanie przez Użytkownika działań, które zagrażają bezpieczeństwu Platformy,
  c. podejmowanie przez Użytkownika prób nieuprawnionego dostępu do Platformy,
  d. popełnienia lub uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa z wykorzystaniem Platformy,
  e. korzystania lub uzasadnionego podejrzenia korzystania przez Użytkownika z Platformy w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozpowszechnianie Nielegalnych treści,
  f. działanie Użytkownika na szkodę Spółki  jak również negatywny wpływ działań lub zaniechań na renomę lub dobra osobiste Spółki i wizerunek Platformy.
 5. Spółka może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia z powodu:
  a. podjęcia decyzji o zaprzestaniu przez Spółkę świadczenia Usług,
  b. braku aktywności Użytkownika na Koncie przez okres 3 miesięcy,
  c. podania przez Użytkownika podczas Rejestracji nieprawdziwych danych,
  d. wydania wobec Spółki prawomocnej decyzji lub orzeczenia zakazującego prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie Usług,
  e. wejścia w życie przepisów prawa, których skutkiem jest konieczność zaprzestania prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie Usług lub istotnej zmiany warunków prowadzenia takiej działalności,
  f. wejścia w życie przepisów wprowadzających konieczność wypowiedzenia przez Spółkę Umowy.
 6. W przypadku zamknięcia konta przez Spółkę Użytkownik otrzyma powiadomienie o jego zamknięciu (wypowiedzeniu umowy) drogą mailową.   
 7. Po zamknięciu konta:
  a. Umowa z Użytkownikiem zostaje rozwiązana, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Regulaminu obowiązują nadal, w zakresie i czasie odpowiednim do zamknięcia konta i zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami;
  b. Spółka może anulować wszelkie transakcje oczekujące;
  c. Spółka może zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do części lub wszystkich Usług, funkcjonalności Platformy;
  d. Użytkownik jest obowiązany do uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy w szczególności z Abonamentu;
  e. Spółka może przechowywać informacje o koncie Użytkownika w swojej bazie danych do celów realizacji zobowiązań prawnych, w tym dochodzenia należności,  obrony przed roszczeniami i w innych przypadkach przewidzianych przez praw.
 8. Użytkownikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 9 Warunki i zasady korzystania z Platformy

 1. Użytkownik jest obowiązany w trakcie korzystania z Platformy do przestrzegania norm prawnych i regulacji, również tych pod którego jurysdykcję podlega.
 2. Zakazane jest:
  a. korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania (m.in. exploit, oprogramowanie automatyzujące, roboty, boty, hacki, „pająki”, oprogramowanie szpiegujące, skrypty, trainery, narzędzia ekstrakcyjne i inne oprogramowanie) w jakikolwiek sposób wchodzącego w interakcję z Platformą i Usługami wpływającego na ich poprawne i niezakłócone działanie Platformy,
  b. podejmowanie jakichkolwiek działań mający na celu ograniczenie dostępności Platformy,
  c. podejmowanie działań naruszających majątkowe prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prywatność, bazy danych, prawa wizerunkowe i inne,
  d. używanie jakichkolwiek plików i programów zawierających złośliwy kod, w tym wirusów, oprogramowania szpiegującego, koni trojańskich, robaków, bomb czasowych, umyślnie uszkodzonych danych ani jakichkolwiek innych plików zawierających złośliwy kod bądź mogących w jakikolwiek sposób ingerować w działanie Platformy lub je uszkadzać,
  e. zamieszczania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa innych użytkowników. Zakazane jest zamieszczanie za pomocą Platformy jakichkolwiek wulgaryzmów, treści pornograficznych, rasistowskich, seksistowskich, ksenofobicznych, głoszących nienawiść, przemoc, nietolerancję na tle rasy, wyznania, orientacji seksualnej, płci oraz gloryfikującą systemy totalitarne i organizacje przestępcze, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób oraz normy moralne,
  f. podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Spółki lub innych Użytkowników, zwłaszcza w postaci hackingu, prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów informatycznych Platformy i/lub kont innych użytkowników, a także korzystania z Platformy w sposób powodujący ponadprzeciętne obciążenie serwerów i/lub łącz.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie botów i innych narzędzi informatycznych lub programistycznych (m.in. narzędzi do eksploracji, gromadzenia lub ekstrakcji danych), w tym narzędzi:
  a. generujących lub mogących generować zwiększony ruch na Platformie Droplo, w szczególności multiplikujących liczbę odwiedzin na Platformie Droplo, powodujących nadmierne obciążenie systemów informatycznych,
  b. stanowiących złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy) lub mogących służyć do infekowania zasobów lub infrastruktury informatycznej Platformy Droplo złośliwym oprogramowaniem (w tym wirusami),
  c. służących do przeprowadzania cyber-ataków (w tym ataków sieciowych, a w szczególności ataków DDoS), podczas, w związku jak również w celu korzystania z Platformy Droplo.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w Platformie w szczególności za treść, kompletność, legalność i aktualność ofert produktowych udostępnianych przez Użytkowników oraz nie jest zobowiązana do nadzorowania tych treści, z włączeniami wynikającymi z AUC, lecz zastrzega sobie możliwość Usuwania Nielegalnych Treści, treści naruszających niniejszy Regulamin lub dobre obyczaje.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Platformy Droplo ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Dostawcy do sprzedaży, wypłacalność Kupców oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Użytkowników w ramach Platformy Droplo.  
 6. Login i hasło to Konta to informacje poufne, których udostępnianie komukolwiek przez Użytkownika jest niedozwolone. Użytkownik powinien dołożyć wszelkiej staranności by odpowiednio zabezpieczyć login i hasło przed dostępem osób niepowołanych, w tym by ustalić siłę hasła wystarczającą dla uniemożliwienia jego łatwego odgadnięcia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika możliwości dostępu do swojego konta (utratę loginu, hasła, innej informacji, potrzebnej do użytkowania Platformy).
 7. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Platformy zawartych w niniejszym Regulaminie jak i innych dokumentach regulujących zasady Platformy, naruszenia prawa Spółka jest uprawniona w szczególności do:
  a. wysłania Użytkownikowi ostrzeżenia, na podany przez niego adres e-mail, bądź poprzez inny kanał komunikacji przewidziany w Platformie,
  b. ograniczenia, w zakresie widoczności określonych informacji w tym usuwanie treści, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści,
  c. zawieszenia, zakończenia lub inne ograniczenia płatności pieniężnych,
  d. usunięcia Oferty lub treści umieszczonych przez Użytkownika, w tym Nielegalnych treści jeżeli naruszają one Regulamin, przepisy prawa, dobre obyczaje lub są niewłaściwe z uwagi na bezpieczeństwo działania i użytkowania Platformy oraz na możliwość naruszenia praw osób trzecich,
  e. zablokowania, zawieszenia lub ograniczenia Użytkownikowi dostępu do jednej lub wielu części Platformy lub do jednego lub wszystkich Kont tego Użytkownika na czas określony lub,
  f. usunięcia konta Użytkownika,
  g. odmowy świadczenia usług na rzecz Użytkownika w przyszłości.
 8. Spółka może zastosować sankcje o których mowa w ust 7 według swojego uznania. W przypadku podjęcia decyzji o którym mowa w ust 7 pkt b-f wobec przekazania przez Użytkownika Nielegalnych treści Spółka uzasadni decyzję zgodnie z wymaganiami art. 17 Aktu o usługach cyfrowych.  
 9. O zawieszeniu Konta lub ograniczeniu dostępu do określonych usług Spółka powiadomi Użytkownika za pośrednictwem Platformy Droplo lub poczty elektronicznej e-mail, wskazując przyczyny zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Konta.  
 10. Użytkownik może odwołać się od decyzji Spółki w terminie 14 dni kalendarzowych od dokonania jednej z czynności o której umowa w ust 7.
 11. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w powyżej, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Spółki.
 12. W przypadku zachowania, które nie stanowią naruszenia Regulaminu i innych dokumentów regulujących zasady korzystania z Platformy, lecz są niepożądane Spółka zastrzega sobie możliwość usunięcia konta po uprzednim wysłaniu Użytkownikowi ostrzeżenia o którym mowa w ust 7 pkt a powyżej i nie zastosowaniu się Użytkownika do zaniechania naruszeń.  
 13. Wszelkie nieprawidłowości działania Platformy, Nielegalne treści lub naruszenia Regulaminu mogą być zgłoszone przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot (Zgłaszajacy) na adres e-mail auc@droplo.com.  
 14. Zgłaszajacy powinien w zgłoszeniu określić:
  a. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią Nielegalne treści,
  b. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi,
  c. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE,
  d. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 15. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Zgłaszającego, Spółka bez zbędnej zwłoki przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Spółka następnie powiadamia także bez zbędnej zwłoki o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
 16. Spółka podejmuje decyzje w zakresie wszystkich zgłoszeń w najbliższym możliwym terminie, nie później niż 30 dni, w sposób niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.
 17. Zgłaszający może odwołać się od decyzji o której mowa w ust 15 w terminie 14 dni na adres e-mail auc@droplo.com z dopiskiem „Odwołanie” oraz wskazaniem decyzji.
 18.  Spółka raz na sześć miesięcy publikuje w publicznie dostępnej sekcji swojego interfejsu internetowego informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy.
 19. W przypadku powzięcia przez Spółkę uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Spółka może:
  a. uzależnić korzystanie z Platformy Droplo lub poszczególnych usług od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności,
  b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Platformy Droplo,
  c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika,
  d. zastosować mechanizmy lub narzędzia blokujące działanie botów lub innych narzędzi informatycznych lub programistycznych.
  Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Spółka zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

§ 10 Oferty

 1. W celu  dodania Towaru w zakładce „Dodaj produkt” Dostawca  wypełnia dostępny na Platformie Droplo formularz Towaru, w którym należy w szczególności zamieścić Nazwę Towaru, opis Towaru, określić kategorię odpowiadającą specyfice Towaru oraz rodzaj i sposób przeprowadzenia Transakcji oraz warunki dotyczące płatności i dostawy. Opis Oferty powinien być uzupełniony o co najmniej jedno zdjęcie prezentujące oferowany Towar. W formularzu sprzedaży Dostawca może również, wybierając opcje dodatkowe, ustalić szczególny sposób prezentacji i promocji Towaru.
 2. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, parametry, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów i nie może sugerować wykorzystania Towaru w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa. Opis Oferty nie może zawierać jakichkolwiek treści, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.
 3. Jakakolwiek odpowiedzialność Spółki z tytułu zamieszczonych na Platformie Droplo ofert jest wyłączona.
 4. Zabronione jest umieszczanie w opisie Oferty treści naruszających przepisy prawa, Regulamin, Nielegalne treści a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi.
 5. Istotne dla Oferty postanowienia powinny być wprowadzane w formie tekstowej w języku polskim, za wyjątkiem sytuacji, gdy Platforma Droplo za pośrednictwem udostępnionych Użytkownikom funkcjonalności umożliwia wprowadzenie treści Oferty w innym języku niż polski.
 6. Oferta nie może zawierać reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych oraz innych elementów ułatwiających zakup towarów i usług poza Platformą Droplo.
 7. Dostawca zobowiązany jest wskazać w formularzu sprzedaży informacje o terminie wysyłki Zamówienia oraz możliwych sposobach dostawy.
 8. W ramach Platformy Droplo Dostawca określając warunki Oferty może oferować Sprzedaż Towaru po z góry określonej cenie. Oferta może odejmować jedną lub wiele sztuk Towaru.
 9. Informacje o Towarach podane w Ofercie w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Ceny Towarów zawarte i widoczne w Ofercie są cenami hurtowymi netto, które należy powiększyć o należny podatek VAT. Ceny Towarów nie uwzględniają indywidualnych rabatów Kupca oraz kosztów dostawy.
 11. Dostawca przygotowując Ofertę określa warunki Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. Z momentem wprowadzenia informacji lub danych do treści Oferty, Spółka nabywa uprawnienie do korzystania z nich, w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania.  
 12. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści Oferty Dostawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do Oferty, jak również zobowiązuje się, że wykorzystanie ich w ramach Platformy Droplo oraz przez Spółkę zgodnie z Regulaminem – w szczególności w sposób określony w zdaniach poprzedzających – nie narusza praw osób trzecich. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia oraz zobowiązania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Dostawca zwolni Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lub niewykonania lub niewłaściwego wykonania tego zobowiązania.
 13. Przygotowując Ofertę za pomocą Platformy Droplo, Dostawca zleca Spółce publikację Oferty we wskazanej przez niego dacie. W przypadku, gdy data nie została określona, publikacja następuje niezwłocznie.
 14. Od momentu opublikowania Oferty Dostawca jest związany jej treścią.
 15. W przypadku gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu albo obowiązujące przepisy prawa Spółka może:
  a. Usunąć Ofertę;
  b. Odmówić publikacji Oferty;
  c. Usunąć z Oferty sprzeczne z postanowieniami Regulaminu zdjęcia lub opisy.
 16. W przypadku zmiany cen Towarów przez Dostawcę, Kupca obowiązują ceny w chwili złożenia Zamówienia. Spółka nie odpowiada za zmiany cen Towarów.

§ 11 Zamówienia

 1. Składanie i realizacja Zamówień Towaru Dostawcy odbywać się może każdorazowo wyłącznie za pośrednictwem Platformy Droplo. Zamówienia składane są bezpośrednio na Panelu Dostawcy.
 2. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie za pośrednictwem Platformy Droplo Zamówienia określającego cenę, rodzaj i ilość zamawianego Towaru i/lub rodzaj i zakres usług oraz termin ich dostawy i/lub wykonania. Przyjmuje się, że Zamówienie jest złożone przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupca.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy Droplo Kupiec za pomocą Platformy Droplo dokonuje wyboru Towaru Dostawcy, w tym jego kolorystyki, rozmiaru oraz innych parametrów technicznych Towaru.
 4. Wybór Towaru następuje przez sporządzenie przez Kupca wstępnego Zamówienia – manualnie lub automatycznie, na podstawie sprzedaży produktów w określanych kanałach sprzedaży. Kupiec wybiera w swoim panelu, płatność i formę wysyłki, wśród oferowanych przez Dostawcę form płatności i wysyłki.  
 5. W panelu Kupca wyświetlane jest podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a. adresata Towaru,
  b. przedmiotu Zamówienia,
  c. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług,
  d. kosztów dostawy,
  e. dodatkowych kosztów (np. ubezpieczenia) – jeżeli będzie miało zastosowanie,
  f. wybranej metody płatności,
  g. sposobu dostawy,
  h. czasu dostawy,
  i. rabatów – jeżeli będzie miało zastosowanie.
 6. Kupiec opłaca Zamówienie wstępne, a następnie Dostawca potwierdza Zamówienie i przystępuje do jego realizacji.
 7. Dostawca wystawia i doręcza Kupcowi fakturę VAT w formie papierowej wraz z Zamówieniem lub w formie elektronicznej.
 8. Po skompletowaniu Zamówienia Dostawca zmienia status Zamówienia i jest obowiązany do przekazania Kupującemu numeru kodu umożliwiającego śledzenia paczki.
 9. Dostawca może anulować Zamówienie w przypadku braku Towaru. W takim przypadku Dostawca powinien niezwłocznie poinformować Kupca o przyczynie anulowania Zamówienia oraz z zwrócić Kupcowi środki pieniężne wpłacone tytułem Zamówienia w przeciągu 24 godzin.
 10. Złożenie zamówienia przez Kupca jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupcem a Dostawcą.

§ 12 Ceny i opłaty

 1. W przypadku obniżenia ceny przez Dostawcę obok informacji o obniżonej cenie Dostawca uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 2. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 3. Usługi świadczone przez Spółkę w ramach Platformy Droplo w ramach Abonamentu są odpłatne dla Użytkowników zgodnie z Cennikiem umieszczonym na stronie www.droplo.com.
 4. Dostawcy mogą wystawić oferty w ramach Platformy Droplo nieodpłatnie. Odpłatne są dodatkowe usługi dla Dostawcy w ramach Abonamentu zgodnie z Cennikiem.
 5. Abonament jest uiszczany przez Użytkowników przez jeden z wybranych systemów płatności online: Stripe, Blik, Przelewy24, PayU.   
 6. Aktualny Cennik opłat i prowizji jest dostępny na stronie www.droplo.com.
 7. Spółka zastrzega możliwość zmian wysokości poszczególnych Abonamentów dla Użytkowników.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie, przesyłanie (udostępnianie) i otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami polskiego prawa (w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług). Spółka wystawia faktury VAT wynikające z realizacji Umowy bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru – Użytkownik upoważnia niniejszym Spółkę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. W przypadku udostępniania faktur w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, Spółka umożliwi Użytkownikowi, po zalogowaniu do Platformy, pobranie faktury (np. w formacie pliku pdf) do systemu informatycznego Użytkownika.

§ 13 Zwroty

 1. Warunki i termin gwarancji i rękojmi dla każdego Towaru określa Dostawca.
 2. W przypadku zawarcia przez Użytkowników umowy gwarancyjnej (w formie karty gwarancyjnej) jej postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu lub Ogólnych Warunków Handlowych.
 3. Dostawca w Panelu Dostawcy wskazuje czy dopuszcza możliwość zwrotu Towaru.
 4. Dostawca dopuszczający możliwość zwrotu Towaru określa w Panelu Dostawcy własne warunki zwrotu Towaru.
 5. Jeżeli Dostawca dopuścił możliwość zwrotu Towaru i nie określił własnych warunków zwrotu Towaru będą miały zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych.

§ 14 Prawa własności intelektualnej

 1. Spółka jest właścicielem praw własności intelektualnej Platformy, w szczególności oprogramowania, kodu źródłowego, grafiki, interfejsu użytkownika, baz danych, komponentów wizualnych, oprawy artystycznej, projektów, przedmiotów, efektów dźwiękowych, klipów audio i wideo, tekstów i wszelkich innych treści i innych prawem przewidzianych uprawnień i praw do eksploatacji. Poprzez korzystanie z Usług oferowanych przez Spółkę Użytkownik nie nabywa żadnych autorskich praw do jakichkolwiek treści / materiałów w szczególności oprogramowania.
 2. Spółka czasu rozwiązania niniejszej Umowy udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na wyświetlanie, oglądanie, pobieranie,  uruchamianie i używanie Platformy Droplo na komputerze osobistym bądź innym urządzeniu mobilnym.
 3. Platforma może zawierać określone materiały licencjonowane i w takim przypadku licencjodawcy Spółki mogą korzystać z ochrony swoich praw w sytuacji, jeśli dojdzie do jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu. Wszelkie kopiowanie lub przedstawianie takich materiałów licencjonowanych dowolną techniką w dowolnym celu jest zabronione bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki oraz, w stosownych przypadkach, zgody licencjodawców i przedstawicieli Spółki.
 4. Użytkownik nie może w żaden sposób dostosowywać, kopiować, modyfikować, reprodukować, przechowywać, rozpowszechniać, wyświetlać, publicznie wykonywać, publikować, transmitować, sprzedawać, wypożyczać, dzierżawić lub licencjonować treści Usługi lub jej części bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki.   
 5. Użytkownik nie może tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować, tworzyć prac pochodnych lub w inny sposób modyfikować Platformy.
 6. Użytkownik nie może usuwać, zmieniać, wyłączać lub obchodzić praw autorskich i znaków towarowych lub innych informacji na temat autorów i pochodzenia, uwag lub etykiet znajdujących się w Platformy lub wewnątrz niej.
 7. Użytkownikowi nie wolno omijać systemu zabezpieczeń ani w jakikolwiek sposób ingerować w Usługi lub Platformę ani także podejmować prób wprowadzania jakichkolwiek zmian w Oprogramowaniu lub jakichkolwiek funkcjach lub składnikach Usługi lub Platformy.
 8. Wszystkie prawa do Platformy i Usług, znaki towarowe i handlowe należące do Spółki są zastrzeżone, z wyjątkami określonymi w Umowie.
 9. Użytkownik z chwilą wprowadzenia do Oferty treści stanowiących przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć („Treść”), udziela Spółce na nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z tych Treści w następującym zakresie:
  a. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych,
  b. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym Internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści na stronach internetowych,
  c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji,
  d. użyczania i wprowadzania do obrotu.
 10. Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań Treści przez Spółkę i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym Spółka jest uprawniona do korzystania z Treści oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej Spółce zgodzie.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści przez Spółkę oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do Spółki oraz podmiotów, którym Spółka udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści.
 12. Dostawca upoważnia Spółkę do przetłumaczenia Oferty oraz jej elementów (w tym za pomocą oprogramowania służącego do automatycznego tłumaczenia tekstu) na inne języki, a także do jej wyświetlania w innych językach.
 13. Użytkownik udziela Spółce zezwolenia na wykorzystywanie wykonanych Usług  (rozumianych jako realizacja niniejszej Umowy) w celu promocji świadczonych przez Spółkę usług, w szczególności do:
  a. prezentacji Usług w portfolio Spółki i przedstawiania Usług klientom Spółki,
  b. wskazywania w swoim portfolio/ stronie internetowej faktu współpracy między Stronami, charakteru i zakresu tej współpracy oraz wymienienia i opisania Usług świadczonych przez Spółkę w ramach Umowy.
 14. W celu promocji świadczonych przez Spółkę usług, Użytkownik udziela Spółce niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z nazwy, logotypu oraz treści zamieszczonych w Ofercie Użytkownika, na następujących polach eksploatacji:
  a. utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,
  b. utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych,
  c. rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie za pomocą poczty elektronicznej,
  d. korzystanie poprzez włączenie do innych utworów, w tym w ramach utworu audiowizualnego.

§ 15 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację bezpośrednio Spółce, jeżeli Usługa przewidziana w niniejszym Regulaminie nie jest realizowana przez Spółkę lub jest realizowana nienależycie, wbrew postanowieniom Regulaminu. Kupiec może złożyć również reklamację, z tytułu nieprawidłowego naliczenia opłat Użytkownika bezpośrednio Spółce.
 2. Jakiekolwiek reklamacje oraz zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Platformy, należy kierować w formie:
  a. pisemnej na adres Droplo sp. z o.o., Ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,
  b. w formie elektronicznej na adres help@droplo.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.  
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest na adres e-mailowy Użytkownika.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, według kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 6. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Spółka zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

§ 16 Informacje o szczególnych zagrożeniach
związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Spółka informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Do podstawowych zagrożeń należą m.in.:
  a. Spam – otrzymanie niezamówionej informacji handlowej w drodze elektronicznej;
  b. Złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
  c. Programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
  d. Wyłudzanie poufnych informacji osobistych, np. haseł (ang. Phishing);
  e. Niedozwolony podsłuch (ang. Sniffing) – wykorzystanie programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
  f. Włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hakerskich;
  g. Czynności kryptoanalizy tj. odnalezienie słabości systemu kryptograficznego i umożliwienie jego obejścia lub złamania.  
 2. Spółka podejmuje niezbędne działania mające na celu minimalizację ryzyka wystąpienia zagrożeń wskazanych w ust. 1 powyżej, a także podnoszące bezpieczeństwo korzystania z Platformy.  
 3. Niezależnie od działań podejmowanych przez Spółkę wskazanych w ust. 2 powyżej, Użytkownik, aby znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia zagrożeń wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien posiadać silne hasło i login do Platformy, stosować legalny i posiadający aktualne wsparcie producenta: system operacyjny i używane do korzystania z Platformy oprogramowanie, stosować bezpieczne łącze internetowe oraz zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall), a także stale je aktualizować.  
 4. Spółka dokłada należytej staranności celem usuwania wszelkich usterek, błędów i nieprawidłowości Platformy. Użytkownicy zobowiązani są do powiadomienia Spółki na adres e-mail help@droplo.com wszelkich zauważonych błędach, usterkach i nieprawidłowościach działania Platformy.

§ 17 Towary zakazane i Nielegalne treści

 1. Dostawca zobowiązuje się do niewystawiania na Platformie Droplo Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa (z uwzględnieniem przepisów każdego obcego prawa, które może mieć zastosowanie w danym przypadku) lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.  
 2. Dostawca nie może sprzedawać Towarów w danym państwie lub podejmować jakichkolwiek czynności związanych ze sprzedażą w tym państwie, jeżeli jest to niezgodne z mającymi zastosowanie, obowiązującymi w nim przepisami prawa.  
 3. Zabronione jest publikowanie i prezentowanie wszelkich treści, które naruszają powszechnie przyjęte normy etyczne, moralne lub obyczajowe, w szczególności nawołujące do lub propagujące nienawiść, przemoc lub jakiekolwiek formy dyskryminacji, w tym ze względu na narodowość, kolor skóry, przekonania, religię, światopogląd, propagujące systemy autorytarne i totalitarne, a także wszelkich treści pochwalających lub popierających tego rodzaju zachowania lub systemy.
 4. Przedmioty o których mowa w ust 1 nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).
 5. Wykaz Towarów zakazanych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku otrzymania przez Spółkę nakazu podjęcia działań przeciwko Nielegalnym treściom lub nakazu udzielenia informacji w rozumieniu AUC, Spółka w momencie podjęcia działań w odpowiedzi na nakaz lub, w stosownych przypadkach, w momencie określonym w nakazie przez organ wydający nakaz, informuje Użytkownika powiązanego z Nielegalnymi treściami o nakazie oraz o działaniach podjętych w odpowiedzi na ten nakaz.  

Informacja o której mowa w ust 6 zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości odwołania się i inne informacje wymagane prawem.

§ 18 Dane osobowe

 1. DROPLO Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789369, NIP 8863009117, REGON 383546529 jest administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika (poza transakcjami dokonywanymi między Użytkownikami) oraz w ramach relacji handlowej między Spółką a Użytkownikiem. Spółka przetwarza dane osobowe przedstawicieli Użytkowników (właściciele, członkowie zarządu, pracownicy użytkujący Platformy Droplo, inne osoby, których dane udostępnił Użytkownik w związku z rejestracją i obsługą konta Użytkownika). Użytkownik udostępni klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów, właściwą w związku z korzystaniem z Platformy. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Spółkę znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności. Strony poinformują swoich pracowników i współpracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych przez drugą Stronę, wynikającym z korzystania przez Użytkownika z Platformy.
 2. Spółka jest podmiotem przetwarzającym Użytkowników w zakresie obsługi udostępnionej na rzecz Użytkowników części Platformy Droplo i dokonywanych przez nich Transakcji, korespondencji i innych czynności wykonywanych z użyciem Platformy Droplo pomiędzy Użytkownikami, w tym na rzecz Konsumentów w ramach usługi Dropshippingu.   
 3. Użytkownicy zobowiązani są do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Spółce, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i załączników, w zakresie wynikającym z użytkowania Platformy.
 4. Podanie danych rejestracyjnych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowej rejestracji i założenia Konta. Dostęp do niektórych części Platformy wchodzących w skład Usługi zamkniętej jest uzależniony od podania wyłącznie podstawowych informacji, natomiast do innych wymagane jest także podanie informacji dodatkowych.
 5. Użytkownik ma obowiązek podawania prawdziwych danych jego dotyczących, wszędzie tam gdzie są one wymagane oraz aktualizowania danych podanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do umieszczenia na swoim Koncie Użytkownika zgodnej z zasadami RODO informacji o przetwarzaniu danych osobowych klientów i kontrahentów w związku z korzystaniem przez nich z kanału sprzedaży Użytkownika w Platformie, zawieraniem i realizacją Transakcji oraz zobowiązują się do poinformowania swoich przedstawicieli i pracowników o przetwarzaniu danych przez drugiego Użytkownika, z którym dokonują Transakcji. Umieszczenie przez Spółkę w części ogólnej Platformy „Polityki prywatności” Platformy Droplo nie zwalnia Użytkowników od umieszczenia własnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych swoich klientów i kontrahentów.
 7. Użytkownicy (Producenci, Kupcy, Dostawcy) w związku z użytkowaniem Panelu Użytkownika Platformy, zawieraniem i realizacją Transakcji są administratorami danych osobowych drugiego Użytkownika (Producenta, Kupca, Dostawcy) udostępnionych w wyniku zawarcia i wykonywania Zamówienia, w szczególności danych osobowych dotyczących wspólników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli, podwykonawców, osób, którymi Użytkownicy posługują się przy realizacji Zamówienia, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w celu zawarcia i wykonania Zamówienia ale również Konsumentów którym Towar ma być dostarczony w ramach usługi Dropshipping i innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji Transakcji.
 8. Użytkownicy zobowiązani są się przetwarzać dane osobowe, udostępnione w związku z użytkowaniem Platformy przez pozostałe Strony, w sposób zapewniający bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych i zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z RODO, w tym zapewniając stosowanie adekwatnych i zgodnych z aktualnym stanem wiedzy środków organizacyjnych, technicznych i informatycznych w celu zabezpieczenia własnej infrastruktury informatycznej i teletransmisyjnej współpracującej z Platformą.
 9. Strony zapewnią, że do przetwarzania danych dopuszczone będą wyłącznie osoby właściwie przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, które podpiszą oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych i sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ich przetwarzania lub będą podlegały ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy oraz otrzymają pisemne upoważnienie administratora lub przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu.
 10. Jeżeli w wyniku wykonywania Zamówienia, w szczególności w przypadku wykonywania usług Dropshipping’u zajdzie konieczność dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Strony zobowiązują się zawrzeć odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 11. Użytkownicy, o ile nie uzyskali wyraźnej, oddzielnej zgody osoby której dane dotyczą, nie mogą wykorzystywać danych osobowych pracowników, współpracowników lub podwykonawców Spółki lub innych Użytkowników, które otrzymali za pośrednictwem Platformy, w innych celach, niż korzystanie z Platformy oraz zawieranie i realizacja Transakcji zawartych za jej pomocą. W szczególności zabronione jest sprzedawanie lub przekazywanie innym administratorom danych osobowych oraz wykorzystywanie ich do celów marketingu własnego i stron trzecich, zakładania kont w sklepach internetowych oraz zawierania transakcji poza Platformą.
 12. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane wyłącznie w celu realizacji transakcji, obsługi Platformy i wywiązania się z ciążących na Spółce obowiązków prawnych:
  a. Dostawcom w celach realizacji Zamówienia i zapewniania rozliczalności Spółki z wykonania obowiązków wynikających z umów zawartych z tymi Dostawcami;
  b. Dostawcom – na życzenie Sprzedających – w celu przekazania zapytań bądź reklamacji dotyczących usług przez nich realizowanych;
  c. Podmiotom wykonującym czynności logistyczne i Dostawę Towarów;
  d. Podmiotom świadczącym usługi informatyczne niezbędne do funkcjonowania Platformy;
  e. Podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom skarbowym i wymiaru sprawiedliwości.
 13. Dane osobowe Użytkowników oraz dane powierzone przez Użytkowników przetwarzane będą przez czas użytkowania Konta Użytkownika powiększony o czas wynikający z konieczności wywiązania się przez Spółkę z obowiązków nałożonych na nią przez przepisy prawa, w szczególności przepisów podatkowych, prawa telekomunikacyjnego, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, aktów unijnych o usługach cyfrowych  oraz przez czas niezbędny na dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Załącznika nr 3 Regulaminu (Polityka Prywatności).

§ 19 Zmiany regulaminu

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności tj.:
  a. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę, w tym wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Platformy,
  b. zmiana warunków lub procesu zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Spółkę,
  c. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa mającego wpływ na treść Regulaminu lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie,
  d. poprawa obsługi Użytkowników, w tym przeciwdziałanie nadużyciom,
  e. poprawa ochrony prywatności Użytkowników,
  f. względy bezpieczeństwa,
  g. zmiany technologiczne i funkcjonalne,
  h. potrzeba usunięcia z treści Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,
  i. zmiany Cennika,
  j. zmiany w Polityce prywatności lub umowie powierzenia przetwarzania,
  k. zmiana danych Spółki, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych, zamieszczonych linków lub danych teleadresowych wskazanych w Regulaminie,
  l. w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  m. jeżeli zmiana jest konieczna z uwagi na zmianę w sposobie świadczenia usług.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Spółka powiadomi Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przy rejestracji lub też innymi środkami komunikacji przewidzianymi w Platformie. Spółka poinformuje Użytkownika o prawie do rozwiązania przez Użytkownika Umowy w terminie 14 dni, przy zachowaniu procedury rozwiązania Umowy wskazanej w § 8 Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu do rozwiązania Umowy.  
 3. Spółka zapewnia dostęp do archiwalnych wersji regulaminu tutaj.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 24.01.2024 r.  

§ 20 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za użycie Platformy na terytorium swojego Państwa oraz na terytorium Państw gdzie Użytkownik oferuje Towary odpowiednio do obowiązujących tam praw.
 2. Świadczenie Usług z tytułu niniejszej Platformy podlega prawu Polskiemu.  
 3. Wszelkie spory pomiędzy Spółką i Użytkownikiem dotyczące Spółki, w tym związane z usługami świadczonymi przez Spółkę w ramach Platformy będą rozstrzygane na zasadzie niewyłącznej przez polskie sądy powszechne właściwe według siedziby Spółki.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że właściwe przepisy prawa przewidują inny skutek.
 5. Pierwotnym językiem Regulaminu, strony internetowej oraz wszelkiej komunikacji Spółki z Użytkownikami jest język polski. W przypadku powstania jakichkolwiek innych wersji językowych Regulaminu należy rozstrzygać je poprzez odniesienie się do oryginalnej wersji językowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika konieczność rozstrzygnięcia ich na podstawie innej wersji językowej.
 6. Integralną częścią Regulaminy są Załączniki a mianowicie:
  a. Załącznik nr 1 – Towary Zakazane;
  b. Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  c. Załącznik nr 3 – Polityka prywatności.

Załącznik nr 1. Towary zakazane  

Artykuł 1. Towary zakazane

Przedmiotem Oferty nie mogą być następujące Towary:

 1. Przedmioty pochodzące z przestępstwa;
 2. Pieniądze, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym;
 3. Przedmioty wartościowe, takie jak wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyka itp.;
 4. Zawierające treści pornograficzne;
 5. Symbole lub produkty zawierające symbolikę faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub prezentujące treści pochwalające lub propagujące taki ustrój lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość – z wyłączeniem towarów o wartości artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej;
 6. Naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 7. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne Towary, które naruszają prawa własności intelektualnej;
 8. Produkty nieoryginalne (tzw. podróbki, przedmioty naruszające prawa własności przemysłowej);
 9. Materiały wybuchowe oraz niebezpieczne substancje chemiczne;
 10. Narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające, nasiona konopi indyjskich;
 11. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza oraz inne leki z zastrzeżeniem produktów leczniczych i weterynaryjnych produktów leczniczych;
 12. Napoje alkoholowe;
 13. Wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, bazy do liquidów/aromatów, liquidy (także niezawierające nikotyny), pojemniki zapasowe i ich części, podgrzewacze do tytoniu oraz ich części, woreczki nikotynowe;
 14. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A – D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 15. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 16. Waluty wirtualne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.), (w tym kryptowaluty jak np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;
 17. Oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
 18. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 19. Adresy stron www oraz serwerów FTP (z wyłączeniem domen internetowych);
 20. Dostępy do stron torrentowych, konta w bezpłatnych serwisach internetowych oraz usługi z nimi związane (np. polubienia, opinie, komentarze);
 21. Dostępy do stron erotycznych/pornograficznych oraz wirtualne waluty obowiązujące w takich serwisach;
 22. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
 23. Bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail);
 24. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 25. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
 26. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
 27. Broń i amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji;
 28. Środki o właściwościach wybuchowych, łatwopalnych, utleniających, drażniących, żrących, uczulających, rakotwórczych, mutagennych oraz działających szkodliwie na rozrodczość, mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe u firmy logistycznej;
 29. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup Towarów poza Platformą Droplo;
 30. Złoto w postaci sztabek i ich kopii i imitacji, monet oraz srebro w postaci sztabek i ich kopii i imitacji;
 31. Karty płatnicze prepaid (tzw. karty przedpłacone);
 32. Telefoniczne, zarejestrowane karty prepaid;
 33. Fałszywe znaki pieniężne pozostające w obiegu (falsyfikaty/naśladownictwa polskich i zagranicznych znaków pieniężnych);
 34. Dokumenty kolekcjonerskie (kopie dokumentów wystawionych na zamówienie);
 35. Wszelkiego rodzaju kody, hasła, tokeny, klucze lub konta (dalej zwane łącznie „Kodami”), które umożliwiają dostęp oraz skorzystanie z usług pozwalających na oglądanie lub słuchanie na życzenie treści multimedialnych za pośrednictwem internetu, w szczególności w postaci muzyki podcastów i filmów np. Netflix, HBO Max, Cda Premium, VOD.pl, Player.pl, Spotify, Tidal, Storytel za wyjątkiem Kodów, które oferowane są przez podmioty prowadzące oficjalną, autoryzowaną działalność w zakresie ich odsprzedaży, działające w ramach indywidualnych umów zawartych ze Spółką;
 36. Petardy hukowe oraz materiały pirotechniczne klasy P2, F4 oraz T2;
 37. Żywe okazy roślin i zwierząt uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii Europejskiej, określone w wykazie inwazyjnych gatunków obcych, ustanowionym na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych;
 38. Jakiekolwiek formy stałego lub czasowego dostępu lub korzystania z konta lub innego zbioru zasobów (zbliżone do kont) w jakimkolwiek serwisie internetowym, programie lub aplikacji, umożliwiającego obsługę i granie w gry komputerowe, gry na konsole lub gry mobilne lub obejmujące inne funkcjonalności i usługi związane z tymi grami, takie jak ich nabywanie, instalacja, przechowywanie, recenzowanie, śledzenie statystyk, jak np. Steam, Epic Games Store, GOG, Ubisoft Connect, Origin, PlayStation Network, Xbox Live. Zakaz ten nie dotyczy sprzedaży kont lub innego zbioru zasobów w jakimkolwiek serwisie internetowym, programie lub aplikacji, które umożliwiają korzystanie wyłącznie na zasadzie klienta wyłącznie z gier komputerowych, albo gier na konsole lub gier mobilnych, z których korzystanie jest w każdym czasie nieodpłatne dla wszystkich osób;
 39. Wyroby medyczne, systemy oraz zestawy zabiegowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, naruszające zakazy określone w art. 16 tej ustawy, w tym wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, z przeznaczeniem do samodzielnego używania, inne niż wyrób do samokontroli, pojemnik na próbki lub produkt laboratoryjny ogólnego zastosowania;
 40. Automaty (automaty do gier) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
 41. Oprogramowanie na licencji OEM;
 42. Towary używane, które nie powinny być odsprzedawane ze względów bezpieczeństwa;
 43. Zawierające treści o charakterze terrorystycznym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.
Załączniki
Załącznik nr 3: Cennik usług dodatkowych.
Archiwum
Do góry